Leif Lundin Consulting AB

Strategiskt säkerhetsarbete

Analys av det säkerhetsmässiga nuläget; en förstudie, för att skapa en problembeskrivning

och kunna prioritera. Analysen ligger till grund för de säkerhetsmål som ska formuleras och

fattas beslut om.

Policy krävs för att organisationen ska få klartgjort ledningens viljeinriktning för säkerhetsarbetet.

Riktlinjer som förtydligar och bryter ned policyn i hanterbara delar.

Organisation där ansvar och befogenheter definieras.

Införande av beslutade åtgärder. Denna fas omfattar även framtagandet av en säkerhetshandbok där de funktionella nivåerna beskrivs.

Kontroll och/eller uppföljning av tagna beslut och genomförda åtgärder. I denna del ingår

även det förbättringsarbete som kontinuerligt skall bedrivas.

Utbildning, grunden i hela arbetet, som skapar kunskap och delaktighet i organisationen.

Leif Lundin Consulting AB kan erbjuda hela eller delar av ovan beskrivna arbetssätt

samt naturligtvis mycket, mycket mer.