Leif Lundin Consulting AB

Systematiskt brandskyddsarbete

Sedan 2004 svarar ägaren av anläggning eller byggnad för det systematiska brand-

skyddsarbetet. Detta innebär många åtaganden då Räddningstjänsternas brandsyn

upphört och ersatts av tillsyn enligt Lag om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778).

Mot bakgrund av de allmänna råd som myndigheterna gett ut i samband med lagens

tillkomst har Probeo HB tagit fram ett Internetbaserat verktyg för att underlätta

och skapa datamässig hantering av de uppgifter som åläggs ägaren av byggnader.

Leif Lundin Consulting AB är delägare i försäljningsbolaget Probeo HB och

marknadsför programvaran samt konsulttjänster i samband med uppstarten

av det systematiska brandskyddsarbetet.

Leif Lundin är EU-certifierad som Brandskyddskoordinator av Svenska

Brandskyddsföreningen. Confederation of Fire Protection Associations

(Europe) examination in Fire Safety at Work.